صفحه ۴۸۶

امام زمان (ع) این اقدامات و دیگر اقدامات مفید نسبت به جامعه اسلامی را در حالی انجام می‎دهد که از مردم پنهان است و در نهان زندگی می‎کند و مردم او را نمی شناسند؛ به گونه ای که حتی اگر یک قیافه شناس یا جاسوس ماهر و زبردست هم به دنبال او بگردد او را نمی یابد.

خلاصه حضرت حجت (عج) همان طور که مستفاد از برخی روایات است در زمان غیبت مانند خورشیدی است که در پشت ابر باشد. خورشید پشت ابر با این که نورش به طور مستقیم به زمین و مردم نمی رسد ولی بخشی از نور و پرتو آن به مردم می‎رسد؛ و روز ابری با شب تاریک و ظلمانی بسیار تفاوت دارد.

خودسازی افرادی در فتنه های قبل از ظهور

"ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل"

( سپس گروهی در آن دیدار [ فتنه ها] صیقل داده می‎شوند مانند صیقل دادن آهنگر شمشیر را.)

"قین" به معنای آهنگر می‎باشد، و "نصل" به قطعه آهنی شمشیر و خنجر گفته می‎شود. در زمان غیبت و نزدیک زمان ظهور، فتنه هایی رخ می‎دهد که در آن فتنه ها برخی افراد صیقل داده می‎شوند ودلهایشان جلا می‎گیرد و تیز می‎شود. وقتی ظهور حضرت نزدیک می‎گردد، خداوند مقدمات آن را فراهم می‎کند. یکی از این مقدمات آماده شدن انسانهای ورزیده و آبدیده و دلهای صیقلی داده شده می‎باشد، که حضرت می‎فرماید: در این فتنه ها همان گونه که شمشیر و خنجر توسط آهنگر تیز و صیقلی می‎شود افرادی هم دلهایشان صیقل داده می‎شود. "ثم لیشحذن فیها قوم": سپس قومی تیز می‎شوند در دیدار آن فتنه ها و صیقل داده می‎شوند "شحذ القین النصل": آن گونه که آهنگر شمشیر یا خنجر را تیز می‎کند و صیقل می‎دهد.

ناوبری کتاب