صفحه ۴۸۵

"خطبه 150 - قسمت دوم"

"ثم لیشحذن فیها قوم شحذ القین النصل، تجلی بالتنزیل أبصارهم، و یرمی بالتفسیر فی مسامعهم، و یغبقون کاس الحکمة بعد الصبوح ."

منها:

"و طال الامد بهم لیستکملوا الخزی، و یستوجبوا الغیر، حتی اذا اخلولق الاجل، و استراح قوم الی الفتن، و أشالوا عن لقاح حربهم. لم یمنوا علی الله بالصبر، و لم یستعظموا بذل أنفسهم فی الحق، حتی اذا وافق وارد القضأ انقطاع مدة البلاء، حملوا بصائرهم علی أسیافهم، و دانوا لربهم بامر واعظهم."

نگاهی به آنچه گذشت

در درس گذشته خواندیم که حضرت در عباراتی که توضیح دادیم درباره تصرفات تکوینی امام زمان (ع) سخن فرمود که از جمله این تصرفات عبارت بودند از:

الف - باز کردن گره ها و بندها و مشکلات؛

ب - آزاد ساختن گرفتاران و اسیران و زندانیان؛

ج - ایجاد تفرقه در بین اجتماعات و گروههایی که دشمن اسلام بوده و به اساس آن ضربه وارد می‎آورند؛

د - ایجاد اتحاد و هماهنگی در گروههای مختلف مسلمانان که بی جهت متفرق شده اند و تفرقه آنان موجب ضربه به اسلام می‎شود.

ناوبری کتاب