صفحه ۴۸۳

( درس 238)

خطبه 150 (قسمت دوم)

نگاهی به آنچه گذشت

خودسازی افرادی در فتنه های قبل از ظهور

فرصت ها، زمینه ساز نابودی فتنه گران

پایان مهلت فتنه گران و راحت طلبان

سنت رفع فتنه با مبارزات آگاهان خداگرا

ناوبری کتاب