صفحه ۴۸۱

ممکن است حضرت به صورت شخصی ناشناس - یا حتی به صورت شخص شناخته شده - در آن سمینار مطلبی را القا کند که از به نتیجه رسیدن آن جلوگیری نماید و اجتماع و وحدت آنان را دچار تفرقه سازد. از طرف دیگر ممکن است در جای دیگری که مسلمانان و اجتماع آنان در آستانه تفرقه و از هم پاشیدگی کلی قرار دارد، حضرت در اجتماعی حاضر شده و به صورتی سخن بگوید که جلوی تفرقه بیشتر آنان را بگیرد. لذا می‎فرماید: "و یصدع شعبا": و اجتماعی را شکاف بزند و به هم بزند؛ "و یشعب صدعا": و برخی شکافها و تفرقات را مجتمع کند.

البته معنای این سخنان این نیست که حضرت در همه جا و در همه شرایط دست به چنین تصرفاتی می‎زند و چنین اقداماتی را برای جلوگیری از تفرقه مسلمانان و یا ایجاد شکاف و تفرقه در بین دشمنان انجام می‎دهد؛ بلکه گاهی امکان دارد اساس اسلام در خطر باشد و یا به آن حضرت متوسل و از ایشان خواستار حل مشکلی شوند، در چنین شرایطی احیانا تصرفاتی توسط حضرت صورت می‎گیرد.

قبل از انقلاب که ما در زندان بودیم، روزی همین خطبه را برای دوستان خواندم. پس از آن بعضی از آنان به عنوان شوخی از قول من نقل می‎کردند که گفته ام حضرت حجت (عج) به صورت یک لرد انگلیسی در سمینارها و کنفرانس ها ظاهر می‎شود و مطلبی را القا می‎کند که دشمن دچار تفرقه شده و همه رشته هاشان پنبه شود. باید به این دوستان عرض کرد که چه اشکالی دارد حضرت این تصرفات و اقدامات را انجام دهد. البته نه به صورت لرد انگلیسی بلکه به صورت یک انسان معمولی یا شخصیت شناخته نشده و یا حتی شناخته شده.

پنهانی بودن تصرفات امام (عج) در دوره غیبت

"فی سترة عن الناس لا یبصر القائف أثره و لو تابع نظره"

( در پنهانی از مردم که اثر و نشانه او را قیافه شناس نمی بیند هر چند در پی او نظر افکند.)

ناوبری کتاب