صفحه ۴۷۹

1 - گشودن گره ها

"لیحل فیها ربقا"

( تا رشته گره ها را در آن دیدار بگشاید.)

"ربق" به معنای طناب است. در زمانهای گذشته وقتی می‎خواستند چند حیوان یا چند اسیر را به طناب ببندند و به جای دیگری منتقل کنند، به اندازه سر حیوان یا اسیر طناب را قسمت به قسمت گره می‎زدند و به این گره ها "عروة الوثقی" می‎گفتند؛ و گاهی به همان گره ها یا عروه ها "ربقة" گفته می‎شد.

"لیحل فیها ربقا": تا این که در دیدار آن فتنه ها در آخرالزمان در حالی که غایب است بندها و گره هایی را باز کند.

پس یکی از تصرفات تکوینی امام زمان (ع) در زمان غیبت این است که بندها و گره هایی را باز می‎کند.

2 - آزادی اسیران

"و یعتق فیها رقا"

( و اسیری را در آن آزاد سازد.)

در مورد آزاد شدن اسیر و گرفتار توسط امام زمان (ع) دو احتمال وجود دارد:

1 - احتمال اول این که مقصود این باشد که امام زمان (ع) گرفتاران بندهای تردیدهای اعتقادی را آزاد می‎نمایند. کسانی که گرفتار تحیر و شک و مشکلات علمی هستند، توسط آن حضرت یاری می‎شوند و مشکلاتشان حل می‎گردد.

به نظر می‎رسد که حضرت مشکلات علمی و تردیدها و تحیرهای اعتقادی برخی افراد را مسلما حل می‎کنند؛ ولی این عبارت محدود به این مورد نمی شود و بلکه

ناوبری کتاب