صفحه ۴۷۱

"خطبه 150 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام فی الملاحم:

"و أخذوا یمینا و شمالا: ظعنا فی مسالک الغی، و ترکا لمذاهب الرشد. فلاتستعجلوا ما هو کائن مرصد، و لاتستبطئوا ما یجئ به الغد، فکم من مستعجل بما ان أدرکه ود أنه لم یدرکه، و ما أقرب الیوم من تباشیر غد. یا قوم هذا ابان ورود کل موعود، و دنو من طلعة ما لاتعرفون. ألا و ان من أدرکها منا یسری فیها بسراج منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین، لیحل فیها ربقا، و یعتق فیها رقا، و یصدع شعبا، و یشعب صدعا، فی سترة عن الناس لایبصر القائف أثره و لو تابع نظره."

توضیح عنوان خطبه

این خطبه درباره "ملاحم" سخن می‎گوید؛ "ملاحم" به فتنه هایی گفته می‎شود که خونریزی و جنگ و ستیز در آن زیاد است. و چون "ملاحم" از "لحم" به معنای گوشت گرفته شده است، گویی که در این فتنه ها، گوشت با گوشت یا شمشیر با گوشت سر و کار دارد.

نکته دیگر این که سید رضی (ره) بخشی از خطبه را حذف کرده است. برای این که به طور مسلم قبل از آنچه در اینجا آمده، مطالب دیگری بوده و حضرت فرمایشاتی داشته اند که در اینجا نیامده است.

ناوبری کتاب