صفحه ۴۶۹

( درس 237)

خطبه 150 (قسمت اول)

توضیح عنوان خطبه

انحراف راست روی و چپ روی

انتظاری بی شتاب

انتظار حوادث آینده

روش حضرت حجت (عج) در دوره غیبت

پرسشی درباره اثر وجودی امام غایب (عج)

پاره ای از تصرفات امام (عج) در دوره غیبت

1 - گشودن گره ها

2 - آزادی اسیران

3 و 4 - متفرق نمودن جمعیت ها و متحد نمودن پراکنده ها

پنهانی بودن تصرفات امام (عج) در دوره غیبت

ناوبری کتاب