صفحه ۴۶۷

در هر صورت حضرت می‎فرماید: وداع من شما را یا وداع من با شما، مانند وداع و یا خداحافظی کسی است که منتظر ملاقات با خداست. این جمله می‎تواند خبر حضرت از مرگ و شهادت خودش باشد.

جای خالی امام (ع) و ظهور حسرتها

"غدا ترون أیامی، و یکشف لکم عن سرائری، و تعرفوننی بعد خلو مکانی و قیام غیری مقامی"

( فردا روزهای مرا می‎بینید، و برای شما از اسرار من پرده برداشته می‎شود، و پس از خالی شدن جای من و ایستادن دیگری در مقام من مرا می‎شناسید.)

حضرت در اینجا با اشاره به حوادث مصیبت بار آینده می‎فرماید: پس از رفتن من بتدریج متوجه می‎شوید که چه شخصیت با ارزشی را از دست داده اید. وقتی که ستم ها و ستمگری های معاویه و یزید و دیگر حکام بنی امیه و بنی عباس را مشاهده کردید، آنگاه می‎فهمید که علی چه سخنان ارزشمندی را برای شما بیان می‎کرد و شما گوش نمی دادید. علاوه بر آن پس از شهادت من حقیقت ذات و اسرار درونی و یا پنهانی های امر من برای شما کشف می‎گردد. همه این مسائل آنگاه پیش می‎آید که جای من در بین شما خالی شده و من از میان شما رفته ام و به جای من بنی امیه و بنی عباس بر مسند خلافت و حکومت نشسته اند.

"غدا ترون أیامی": شما در آینده روزگاران مرا می‎بینید "و یکشف لکم عن سرائری": و برای شما آن بواطن امر من کشف می‎شود؛ یعنی حقیقت ذات من آن وقت برایتان روشن می‎شود. "و تعرفوننی بعد خلو مکانی": و بعد از آن که جای من دیگر خالی شده و از بین شما رفته ام مرا خواهید شناخت "و قیام غیری مقامی": و بعد از آن که غیر از من، یعنی امثال بنی امیه و بنی عباس، جای من آمدند و بر شما حکمرانی کردند.

ناوبری کتاب