صفحه ۴۶

می‎داند که واقعا چه موقع باران خواهد بارید؛ زیرا گاهی ممکن است ابری پیدا شود و انسان یقین کند که باران خواهد بارید ولی ابرها جای دیگری می‎رود و آنجا می‎بارد. البته گاهی آمدن باران پیش بینی می‎شود و صحیح هم از کار درمی آید ولی همیشه این طور نیست و تنها خداوند است که به طور قطع می‎داند کی و کجا باران می‎آید.

3 - (و یعلم ما فی الارحام ) : "و خداوند می‎داند آنچه را که در رحم ها هست." این که فرزند در رحم مادر یک قلو یا دو قلو می‎باشد، پسر است یا دختر، زشت است یا زیبا، سخاوتمند است یا بخیل، سعادتمند می‎شود یا شقاوتمند؛ همه را خداوند می‎داند. حتی عمر جنین در رحم مادر نزد خداوند معلوم است و دیگران نمی دانند. البته برخی از این موارد را امروزه با سونوگرافی و یا علوم دیگر تشخیص می‎دهند ولی این طور نیست که بتوان تمام خصوصیات فرزند در شکم مادر از جمله شقاوت و سعادت را تشخیص داد و آن را شناخت.

البته ممکن است خداوند بنا به مصالحی خصوصیات یک فرزند را در شکم مادر به یکی از اولیای خود یاد بدهد و او هم آن را به واسطه تعلیم الهی بیان کند.

4 - (و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا) : "و هیچ کس نمی داند که فردا چه خواهد کرد." و اساسا زنده خواهد ماند یا خواهد مرد.

5 - (و ما تدری نفس بأی أرض تموت ان الله علیم خبیر) کافی، ج 1، ص 257. "و هیچ کس نیز نمی داند در چه زمینی از دنیا خواهد رفت؛ همانا خداوند دانا و آگاه است."

"فیعلم سبحانه ما فی الارحام من ذکر أو أنثی، و قبیح أو جمیل، و سخی أو بخیل، و شقی أو سعید"

( پس خداوند سبحان می‎داند آنچه را در رحم هاست که آیا پسر است یا دختر، زشت است یا زیبا، بخشنده است یا بخیل، و بدبخت است یا نیکبخت.)

ناوبری کتاب