صفحه ۴۵۱

"أقیموا هذین العمودین، و أوقدوا هذین المصباحین"

( این دو ستون را برپا دارید، و این دو چراغ را بیفروزید.)

در اصول کافی به جای "عمودین"، "عودین" نوشته شده که غلط است.

حضرت می‎فرماید: "أقیموا هذین العمودین": این دو ستون که یکی مسأله توحید و دیگری سنت پیامبراکرم (ص) می‎باشد را برپا دارید؛ "و أوقدوا هذین المصباحین": و این دو چراغ را روشن نگاه دارید؛ تا دیگر کسی نتواند شما را ملامت کند.

"و خلاکم ذم ما لم تشردوا"

( و سرزنش از شما گذشته است مادامی که پراکنده نشوید.)

"و خلاکم ذم" یعنی: و مذمت از شما تجاوز کرده است. "خلا" یعنی: تجاوز کرد. یعنی مذمتش سراغ شما نمی آید، دیگران مذمت می‎شوند. اگر شما این دو چراغ را روشن بگذارید مذمت سراغ شما نمی آید مادامی که متفرق نشوید.

در معنای جمله: "ما لم تشردوا" دو احتمال وجود دارد:

اول: این که اگر شما آن دو ستون را برپا دارید و دو چراغ را همیشه بیفروزید و افزون بر آن در بین خود تفرقه و تشتت ایجاد نکنید، مذمت و بدگویی سراغ شما نخواهد آمد.

بر اساس این احتمال، مسلمانان باید سه نکته مهم را در نظر داشته باشند که عبارتند از: توحید و سنت پیامبر(ص) و عدم تفرقه. با این توضیح که اگر دو ستون اولی را هم به پا دارند ولی فرقه فرقه شوند و وحدت خود را حفظ نکنند و پشتیبان یکدیگر نباشند باز هم مستوجب مذمت می‎باشند.

احتمال دوم: این که "ما لم تشردوا" را به معنای عدم جدایی از حق بدانیم. بر اساس این احتمال، حضرت می‎فرماید: توحید و سنت پیامبر(ص) را حفظ کرده و

ناوبری کتاب