صفحه ۴۲۵

2 - حضرت بر اساس آیه شریفه می‎خواهد بفرماید: (ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ) کافی، ج 8، ص 388، حدیث 586. "خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل قرار نداده است." با این توضیح که نمی توان هم کاملا خداوند را دوست داشت و هم منافع مادی خود را کاملا ملاحظه کرد.

از طرف دیگر دو مورد از فروع دین تولی و تبری است. وقتی که به بچه ها فروع دین را یاد می‎دهند، می‎گویند: نهم از فروع دین تولی، و دهم تبری می‎باشد. به این معنا که انسان نه تنها باید اولیای خدا را دوست بدارد بلکه باید دشمنان خدا را هم دشمن بدارد. در اینجا هم حضرت می‎فرماید: تا وقتی که رها کنندگان راه رشد و هدایت را نشناسید و به خباثت آنان واقف نشوید، نمی توانید عظمت اهل حق و اهل هدایت و رشد را کاملا بشناسید.

"و لن تاخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه"

( و هرگز به پیمان کتاب خدا وفا نمی کنید تا این که کسی که آن را نقض کرده بشناسید.)

این جمله و عبارت بعدی که می‎آید، تقریبا همان معنای جمله پیشین می‎باشد و به یک حقیقت اشاره دارد که بالاخره شما تا کسانی را که کتاب خدا و حق را رها کردند نشناسید و به بدبختی هایی که دچار شدند واقف نشوید نمی توانید به عهد و پیمان قرآن وفا کنید. "و لن تاخذوا بمیثاق الکتاب": و شما نخواهید توانست پیمان کتاب را بگیرید و به آن عمل کنید "حتی تعرفوا الذی نقضه": تا این که بشناسید آنهایی را که میثاق کتاب را رها کردند.

"و لن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه"

( و هرگز به کتاب خدا چنگ نمی زنید تا این که کسی که آن را انداخته است بشناسید.)

ناوبری کتاب