صفحه ۴۲۳

"خطبه 147 - قسمت سوم"

"و اعلموا أنکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، و لن تاخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نقضه، و لن تمسکوا به حتی تعرفوا الذی نبذه. فالتمسوا ذلک من عند أهله، فانهم عیش العلم و موت الجهل. هم الذین یخبرکم حکمهم عن علمهم، و صمتهم عن منطقهم، و ظاهرهم عن باطنهم. لایخالفون الدین، و لایختلفون فیه، فهو بینهم شاهد صادق، و صامت ناطق."

راه تمسک به قرآن و شناخت رشد

خطبه 147 را در درسهای قبل می‎خواندیم و در درس گذشته به این بخش از خطبه رسیدیم که حضرت می‎فرمایند:

"و اعلموا أنکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه"

( و بدانید همانا شما هرگز راه راست را نمی شناسید تا این که کسی که آن را رها کرده است بشناسید.)

این جمله ای را که حضرت می‎فرمایند: "شما هرگز رشد و هدایت را نمی شناسید و به حق شناخت پیدا نمی کنید تا این که بشناسید کسانی را که هدایت و رشد را رها کردند" می‎توان از دو جهت معنا کرد:

1 - از باب این که معروف است می‎گویند: "تعرف الاشیاء بأضدادها": "اشیاء به وسیله آنچه با آنها ضد و مخالف می‎باشند شناخته می‎شوند." بنابراین تا شما انسانهای

ناوبری کتاب