صفحه ۴۲۱

( درس 234)

خطبه 147 (قسمت سوم)

راه تمسک به قرآن و شناخت رشد

چند حدیث درباره تولی و تبری

شایستگی های ویژه ائمه اطهار: برای راهنمایی

خطبه 148 (قسمت اول)

مقدمه ای بر خطبه

امید طلحه و زبیر برای رسیدن به قدرت

نقش مخرب عبدالله بن زبیر

عدم ارتباط طلحه و زبیر با خداوند

کینه های خفته طلحه و زبیر نسبت به یکدیگر

یاد امام از بندگان خالص هنگامه جنگ جمل

پیشگویی پیامبراکرم 6 درباره آن

ناوبری کتاب