صفحه ۴۲۰

( پس به راستی بلندی کسانی که می‎دانند بزرگی خدا چیست این است که برای او فروتن باشند، و سلامتی کسانی که می‎دانند قدرت او چیست این است که برای او گردن نهند.)

اگر کسی عظمت خدا را بداند و بفهمد که در مقابل عظمت او هیچ کس و هیچ چیز عظمت و بزرگی ندارد، در برابر خداوند فروتنی می‎کند؛ همچنین کسانی که قدرت خداوند را می‎دانند تسلیم خدا و دستورات و فرمانهای او هستند.

"فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب، و الباری من ذی السقم"

( پس از حق فرار نکنید مانند فرار شخص تندرست از جرب دار، و شفا یافته از بیمار.)

"جرب" یک بیماری مسری است و طبیعتا هر کس از شخصی که دچار بیماری مسری جرب باشد فرار می‎کند. "باری" در اینجا به معنای کسی است که از بیماری خوب شده و شفا یافته است. بنابراین حضرت می‎فرماید: شما مردم مانند اشخاص سالم و شفا یافته که از بیماری و جرب فرار می‎کنند، از حق فرار یا کوچ نکنید.

ادامه خطبه را در جلسه آینده می‎خوانیم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب