صفحه ۴۱۸

است؛ "الذی ترد عنه المعذرة": آن مرگی که عذرخواهی از آن رد می‎شود "و ترفع عنه التوبة": و توبه در آن وقت برداشته شده است "و تحل معه القارعة و النقمة": و نازل می‎شود با این مرگ آن مصیبت کوبنده و نقمت خدا.

خیرخواهی از خداوند عامل موفقیت

"أیها الناس ! انه من استنصح الله وفق"

( ای مردم ! همانا کسی که از خداوند طلب خیرخواهی کرد موفق گردیده است.)

در عبارت کافی "من انتصح" آمده است، ولی اینجا "من استنصح" دارد. "نصیحة" به معنای خیرخواهی است.

حضرت می‎فرماید: کسی که به وسیله اطاعت از اوامر و دستورات خدا و انجام دادن آنها از خداوند طلب خیرخواهی کند، بالاخره در دنیا و آخرت موفق می‎گردد.

راهنمایی از کلام خداوند عامل هدایت

"و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هی أقوم"

( و کسی که گفتار او را راهنما گرفت به طریقه ای که استوارترست هدایت شده است.)

استوارترین دین ها و راه های هدایت همان اسلام است که آیه شریفه قرآن درباره آن می‎فرماید: (ان هذا القران یهدی للتی هی أقوم ) کافی، ج 8، ص 386، حدیث 586. "به درستی که این قرآن رهنمون به راهی می‎شود که راست تر و استوارتر است."

فرمایش حضرت در اینجا اشاره به این آیه شریفه قرآن می‎باشد. لذا می‎فرماید: "و من اتخذ قوله دلیلا": و کسی که گفته خدا را راهنمای خودش قرار بدهد "هدی للتی هی أقوم": هدایت می‎شود به دینی که محکم تر است.

ناوبری کتاب