صفحه ۴۱۵

پادشاهی به اطاعت و پیروی پادشاهی دیگر و از پیمانهای پادشاهی به پیمانهای پادشاهی دیگر منتقل می‎گردد."

عبارات و مطالب کافی در اینجا همچنان تا حدود نیم صفحه ادامه می‎یابد و بعد می‎رسد به عبارتی که در نهج البلاغه آمده است و می‎فرماید:

"فلم یبق عندهم منه الا اسمه، و لا یعرفون الا خطه و زبره"

( پس نزد آنان از قرآن باقی نمانده است مگر نام آن، و نمی شناسند مگر خط و نوشته آن را.)

پیشینه برخورد با صالحان

"و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثلة"

( و پیش از آن چقدر نیکان را به هر گونه شکنجه ای شکنجه کرده اند.)

در کافی این عبارت تقریبا نیم صفحه پس از آن آمده است که درباره مردم آخرالزمان بحث می‎کند.

"ما مثلوا" با تشدید و "ما مثلوا" بدون تشدید هر دو صحیح است. البته اگر با تشدید باشد که از باب تفعیل است معنای آن هم شدت بیشتری را می‎رساند. "ما" در "ما مثلوا" مصدریه است.

"و من قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثلة" یعنی: پیش از این مردم خوب را چقدر سرکوب کردند، و انسانهای پاک و شایسته را چقدر به انواع عقوبت ها و مجازات و مثله کردن به کشتن دادند و نابود ساختند.

"و سموا صدقهم علی الله فریة"

( و راستگویی آنان را بهتان بر خدا نام نهادند.)

"علی الله" متعلق به "فریة" است. یعنی کسانی که صالحان و نیکان را می‎کشند و

ناوبری کتاب