صفحه ۴۱۳

"لا ن الضلالة لا توافق الهدی و ان اجتمعا"

( برای این که گمراهی با هدایت سازش ندارد و اگر چه گرد هم آیند.)

در برخی از نسخه های نهج البلاغه قبل از "و ان اجتمعا" ویرگول گذاشته است که غلط است. برای این که حضرت می‎فرماید: گرچه در یک زمان و بر حسب شرایط بخصوص هدایت و گمراهی با هم جمع شوند ولی با هم توافق ندارند و جور نیستند.

جابجایی جدایی ها و همگرایی ها

"فاجتمع القوم علی الفرقة و افترقوا عن الجماعة"

( پس آن مردم بر جدایی فراهم آمده و از اجتماع جدا گشته اند.)

"فاجتمع القوم علی الفرقة": پس مردم اجتماع کرده اند بر این که از هم جدا باشند "و افترقوا عن الجماعة": و از اجتماع جدا هستند و با هم هماهنگ نمی شوند.

مردم در آن زمان با این که مسلمان هستند و به ظاهر اسلام را قبول دارند ولی هر کدام از آنان چیزی می‎گوید و با دیگری توافق ندارد و تنها بر تفرقه و جدایی از اجتماع هماهنگی و توافق دارند.

جابجایی پیشوایی قرآن و پیروی مردم

"کانهم أئمة الکتاب و لیس الکتاب امامهم"

( گویا آنان پیشوایان قرآنند و قرآن پیشوای آنان نیست.)

اگر عبارت: "کانهم أئمة الکتاب و لیس الکتاب امامهم" همچنان که در نهج البلاغه آمده است دنبال عبارت قبل باشد، معنایش این است که مردم خود را پیشوای قرآن می‎دانند و قرآن را پیشوای خود نمی دانند.

ناوبری کتاب