صفحه ۴۱۰

می‎رسد خوب تلخیص نکرده است؛ برای این که معمولا در خلاصه کردن مطالب و عبارات اصلی و زیبای متن آورده می‎شود و برخی مطالب نه چندان مهم حذف و خلاصه می‎گردد؛ در صورتی که قسمت هایی از آنچه که در روضه کافی آمده، در اینجا تقطیع و حذف شده است که انسان تعجب می‎کند چرا این مطالب مهم و زیبا نادیده گرفته شده است. از طرف دیگر اگر بگوییم آنچه را که در کافی نقل شده سید رضی ندیده است و این خطبه را از جای دیگری نقل نموده، باز هم جای تعجب است. برای این که مرحوم کلینی - تدوین کننده روضه کافی بنابر مشهور - طبقه نه، و سید رضی با برادرشان سید مرتضی طبقه یازده می‎باشند. بنابراین چگونه می‎شود که سید رضی آنچه را که در روضه کافی نقل شده است ندیده باشند.

طبقه بندی رجال شیعه

البته باید توجه داشته باشیم که اهل سنت رجال خود را به خوبی طبقه بندی کرده اند، ولی این طبقه بندی با این که لازم بوده است در رجال شیعه صورت نگرفته است. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی این طبقه بندی را به روش خود به این شکل انجام دادندمنهاج البراعة، ج 9، ص 64. که: صحابه چون بی واسطه از پیغمبر(ص) نقل روایت می‎کنند طبقه اول محسوب می‎شوند؛ و تابعین که از صحابه نقل می‎کنند طبقه دوم می‎شوند. بعد ایشان عمر هر طبقه ای را معمولا سی سال فرض می‎کردند که تقریبا تفاوت سنی استاد و شاگرد می‎باشد. مرحوم آیت الله العظمی بروجردی به همین ترتیب پیش می‎آمدند و شاگردان امام باقر(ع) را طبقه چهارم و شاگردان امام صادق (ع) را طبقه پنجم حساب

ناوبری کتاب