صفحه ۴۱

ابریشم بود. و کارشان آن چنان بالا گرفت که علاوه بر اسب هایی که سوار می‎شدند اسب های آزاد دیگری را نیز یدک می‎کشیدند.

حضرت می‎فرماید: این سپاهیان ابریشم سفید و رنگی می‎پوشند، و اسب های آزاد و با ارزش را به دنبال خود یدک می‎کشند. خلاصه سپاهیان مغول با حمله به کشورهای اسلامی وضع خوبی پیدا می‎کنند.

"و یکون هناک استحرار قتل حتی یمشی المجروح علی المقتول، و یکون المفلت أقل من الماسور"

( و در آنجا شدت کشتار چنان می‎باشد که زخم خورده بر روی کشته راه می‎رود؛ و گریخته، کمتر از اسیر شده می‎باشد.)

"استحرار قتل" به معنای شدت کشتار است. "مفلت" به معنای کسی است که بتواند فرار کند. "مأسور" هم به معنای اسیر شده است.

گفته شد پس از آن که محمد خوارزم شاه ریش فرستادگان چنگیز را تراشید و آنان را تحقیر کرد و به آنها گفت که به خان خود بگویید که به سراغ او هم می‎آییم، چنگیزخان بسیار ناراحت شد و تصمیم گرفت لشکرکشی کند و همه جا را ویران نماید. لشکر تاتار با این که شش ماه راه بود تا از مغولستان حرکت کنند و به ایران برسند، ولی با این حال همراه با نیروی مجهزی حرکت کردند و شهرهای ترکستان را در ابتدا و پس از آن شهرهای ایران را خراب کردند و شهر به شهر که وارد می‎شدند مردم را قتل عام و خانه ها را غارت می‎نمودند و هر شهری که مقاومت بیشتری از خود نشان می‎داد کشتار بیشتری در انتظارشان بود و حتی زن ها و بچه ها را به قتل می‎رساندند.

حضرت در این باره می‎فرماید: در آنجا قتل و کشتار سخت و شدید خواهد بود تا حدی که مجروحین بر روی کشته شده ها راه می‎روند، و فراری کمتر از اسیر شده می‎باشد.

ناوبری کتاب