صفحه ۴۰۷

( درس 233)

خطبه 147 (قسمت دوم)

اشاره ای دیگر به دو نقل این خطبه

طبقه بندی رجال شیعه

ادامه بحث از آثار امور پیشگویی شده

حضور ظاهری قرآن و اهل قرآن در میان مردم

جابجایی جدایی ها و همگرایی ها

جابجایی پیشوایی قرآن و پیروی مردم

پیشینه برخورد با صالحان

دو عامل هلاکت پیشینیان

خیرخواهی از خداوند عامل موفقیت

راهنمایی از کلام خداوند عامل هدایت

نکوهش بزرگ نمایی در مقابل بزرگی خداوند

ناوبری کتاب