صفحه ۴۰۵

هستند آن را فراموش می‎کنند.

در معنای "حافظین" در اینجا دو احتمال وجود دارد:

1 - کسانی که الفاظ و عبارات یا آیات و سوره های قرآن را حفظ می‎کنند.

2 - کسانی که باید در اجتماع قرآن را از تحریف و فراموش شدن حفظ و نگهداری کنند.

در هر صورت همه اینها قرآن را فراموش کرده و رها می‎سازند.

7 - طرد شدن قرآن و پیروان آن، یکی از آثار این امور

"فالکتاب یومئذ و أهله طریدان منفیان"

( پس قرآن و اهل آن در آن روز رانده شده و دورند.)

در آن روزگار (آخرالزمان یا روزگار پس از حضرت علی (ع" مطابق فرمایش حضرت گروهی قرآن را رها کرده و فراموش می‎کنند و گروهی هم نسبت به آن پایبندی نشان می‎دهند، که این گروه دوم از جامعه طرد می‎شوند و کسی به آنان اعتنا نمی کند. لذا می‎فرماید: "فالکتاب یومئذ و أهله طریدان منفیان": پس قرآن و آنهایی که اهل قرآن هستند در آن زمان مطرود و از جامعه منزوی هستند، و اهل باطل و دشمنان اینها را طرد می‎کنند.

"و صاحبان مصطحبان فی طریق واحد لا یؤویهما مؤو"

( و دو یار هم صحبتی هستند در یک راه که جا دهنده ای آن دو را جای ندهد.)

شرایطی در آینده پیش می‎آید که هر کس واقعا با قرآن باشد مردم آنان را همراه با خود قرآن طرد کرده و در جمع خود و یا به طور کلی در اجتماع راه نمی دهند. مثلا او را به اسم این که تو دیندار هستی سوار نمی کنند و یا خانه به او اجاره نمی دهند.

ناوبری کتاب