صفحه ۴۰۴

هر کس می‎خواهد از دین و قرآن و دیگر مقدسات استفاده ابزاری کند. بنابراین وقتی که قرآن از معنا و جایگاه خود تغییر داده شد و به صورتی درآید که مثلا دنیاپسند یا همه پسند شود، دیگر کالای رایجی می‎شود و به ظاهر همه آن را می‎پذیرند. مثلا بعضی از تفسیرهایی که از قرآن و آیات شریفه آن توسط برخی افراد می‎شود، آنان حتی خود را مقید به ظواهر قرآن هم نمی دانند و تنها می‎خواهند حرفی زده باشند که مطابق میل یک عده و شرایط روز باشد.

5 - جابجاشدن معروف و منکر

"و لا فی البلاد شئ أنکر من المعروف و لا أعرف من المنکر"

( و نه در شهرها چیزی ناشناخته تر از معروف و نه شناخته تر از منکر.)

شرایط به گونه ای تغییر می‎کند که اگر کسی کار معروفی انجام داد و حرف حقی زد یا در مقابل باطلی ایستاد و یا مثلا یک زن مسلمان حجاب اسلامی را کاملا رعایت کرد، همه به او نگاه می‎کنند و یا احیانا او را سرزنش می‎نمایند؛ یا اگر کسی بخواهد واجبات و محرمات خود را کاملا رعایت نماید، او را به عنوان مقدس و متحجر و خشک معرفی می‎کنند؛ و در مقابل اگر کسی منکرات و زشتی ها را به جا آورد یا خود را با باطل وفق داد، می‎گویند معلوم می‎شود که او فرد فهمیده ای است.

6 - رها شدن قرآن

"فقد نبذ الکتاب حملته و تناساه حفظته"

( پس حاملان قرآن آن را رها کرده و حافظانش آن را به فراموشی سپرده اند.)

کسانی که حامل قرآن هستند، یعنی اهل علم می‎باشند و علم و دانش قرآنی دارند، قرآن را رها می‎کنند و عملا دستورات آن را انجام نمی دهند؛ و نیز آنان که حافظ قرآن

ناوبری کتاب