صفحه ۴۰۳

3 - کساد حقیقت قرآن

"و لیس عند أهل ذلک الزمان سلعة أبور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته"

( و نزد مردم آن زمان کالایی بی ارزشتر از قرآن نیست وقتی چنان که شایسته خواندن آن است خوانده شود.)

"سلعة" به معنای متاع است. "أبور" نیز به چیز بی ارزش و هلاک شده گفته می‎شود. حضرت می‎فرماید: نزد اهل این زمان (که مقصود آخرالزمان و یا زمانی در آینده می‎باشد) متاع و کالایی بی ارزشتر و هلاکتر از قرآن وجود ندارد؛ در صورتی که قرآن با ترجمه و تفسیر صحیحش خوانده و ترویج شود. البته نمی توان گفت که مقصود حضرت - مخصوصا با توجه به عبارت بعدی - این است که واقعا قرآن را تحریف می‎کنند و ظاهر آن را هم تغییر می‎دهند. بلکه همین اندازه آن را تغییر می‎دهند که ظاهر کتاب را به گونه ای ترجمه و تفسیر می‎کنند که با باطن یا با افکار و اعمال انحرافی خودشان سازش داشته باشد.

4 - رواج تحریف قرآن

"و لا أنفق منه اذا حرف عن مواضعه"

( و نه رایج تر از آن آنگاه که از جایگاههای خود تحریف گردد.)

"أنفق" به معنای چیزی است که خرج و رایج شود. "و لا أنفق منه": و هیچ چیز رایج تر از قرآن نیست "اذا حرف عن مواضعه": وقتی که آیات قرآن از موضع خودش تحریف شود و به یک معانی دیگری حمل گردد.

این که در جمله قبل فرمود: قرآن بی ارزش و بی اعتبار می‎شود، به این معنا نیست که مردم در ظاهر هم قرآن را کنار می‎گذارند و یا انکار می‎کنند، بلکه به این معناست که

ناوبری کتاب