صفحه ۴۰

پوشیده بودن در شکم مادر، و همچنین "مجنون" به اعتبار این که عقلش پوشیده است، و نیز به سپر هم به لحاظ این که وسیله پوشش است "جنة" یا "مجن" گفته می‎شود.

"مطرقة" به معنای روی هم افتاده است. بعضی از سپرها طوری است که روی هم جمع می‎شوند. البته "مطرقة" هم خوانده شده است که به معنای چکش خورده و خط خطی و یا خط خورده می‎آید. سپرها به لحاظ این که آهنی بوده است با چکش بر آنها می‎کوبیدند که محکم شوند.

حضرت درباره هجوم و حمله سپاه چنگیزخان مغول می‎فرماید: گویا این ترک هایی که پس از این حمله می‎کنند صورتهایشان مانند سپرهای چکش خورده است. ترک های تاتار صورتهایشان مثل سپر پهن بوده است. و یا مانند سپرهایی که روی هم تا شده اند می‎باشد.

"یلبسون السرق والدیباج، و یعتقبون الخیل العتاق"

( لباسهای ابریشم سفید و ابریشم رنگی می‎پوشند، و اسب های ارزشمند را یدک می‎کشند.)

"سرق" معرب "سره" و به معنای خالص است؛ ابریشم های سفید و خالص را "سرق" می‎گویند. "دیباج" نیز معرب "دیبا" به همان معنای دیبا یا ابریشم است. البته ابریشم سفید را "سره" یا "سرق" تعبیر می‎کردند و ابریشم رنگی را تعبیر به "دیباج" می‎نمودند.

"خیل عتاق" به معنای اسب آزاد و پر ارزش است که پدر و مادرش اسب می‎باشد؛ نه مثل قاطر و مادیان که اسب اصیل نیستند.

قوم مغول و لشکر چنگیزخان که به کشورهای اسلامی حمله کردند، در ابتدا بسیار گرسنه و بدبخت بودند. هر چه پیدا می‎کردند آن را می‎خوردند. ولی هنگامی که پیروز شدند لباسهای فاخر پوشیدند و شیک پوش شدند. زیرا این مناطق مرکز

ناوبری کتاب