صفحه ۳۹۹

است. البته خداوند نسبت به هیچ قوم و گروهی بی جهت غضبناک نمی شود و بر مردم خشم نمی گیرد و آنان را به انتقام دچار نمی سازد؛ بلکه کارهای خود آنان است که موجب عذاب می‎شود؛ و خداوند در جایی که دیگر رحمت و نعمت او در مورد بندگان کارساز نیست و کار به جایی رسیده که چاره ای جز عذاب نبوده است آنان را به عقوبت گرفتار می‎سازد و عذاب خود را بر آنان نازل می‎کند.

در اینجا به مناسبت یادآوری می‎شود که یکی از ویژگی های اسلام این است که خداوند پیروان این دین را مهلت داده است؛ و آن طور که خداوند فرعون و فرعونیان و قوم عاد و ثمود و دیگران را هلاک فرمود، مسلمانان را هلاک و دچار عذاب دنیا نمی کند بلکه خداوند تا قیامت به آنان مهلت داده و در آن روز به حساب همه رسیدگی می‎نماید.کافی، ج 8، ص 386.

پیشگویی هایی درباره آینده

1 - پنهان شدن حق

"و انه سیاتی علیکم من بعدی زمان لیس فیه شئ أخفی من الحق"

( و همانا به زودی بعد از من بر شما روزگاری بیاید که در آن چیزی پنهانتر از حق نیست.)

در نقل کتاب "الکافی" جمله های دیگری نیز آمده است و به نظر می‎رسد که یک بخش از خطبه در اینجا حذف شده است.

ناوبری کتاب