صفحه ۳۹۸

نمونه هایی از این تجلی

"بما أراهم من قدرته و خوفهم من سطوته"

( به وسیله آنچه از قدرت و توانایی اش به آنان نشان داد و آنان را از سطوت و شوکتش بیم داد.)

حال چگونه خداوند بر مردم جلوه می‎کند؟ حضرت می‎فرماید: تجلی خداوند بر مردم به این وسیله است که خداوند قدرت خود را در قرآن به مردم نشان داده است. استدلالهایی که خداوند در قرآن می‎فرماید و یا موجوداتی را که خلق کرده و آیاتی که ریزه کاریهای خلقت را گوشزد می‎فرماید و یا قدرت خود را در برخی داستانها یادآوری می‎کند، همه باعث شناخت خداوند می‎شود. افزون بر این بسیاری از آیات قرآن درباره عذاب و جهنم و کفار و دیگر اهل جهنم می‎باشد. آیاتی نیز در مورد اقوام مختلف نظیر قوم لوط یا قوم عاد و عقوبت های آنان ذکر شده است که همه اش برای عبرت ماست. بنابراین خداوند به وسیله این آیات، مردم را از قدرت و سطوت خود بیم داده است.

"و کیف محق من محق بالمثلات، و احتصد من احتصد بالنقمات"

( و چگونه نابود کرد کسی را که نابود نمود با عقوبت ها، و درو کرد کسی را که درو نمود با مکافاتهای ناگوار.)

"مثلات" جمع "مثلة" به معنای عقوبت است. "و کیف محق من محق بالمثلات" یعنی: خدا چطور نابود کرده و از بین برده است آنهایی را که از بین برد به وسیله عقوبت ها "و احتصد من احتصد بالنقمات": و چگونه درو کرد آنهایی را که به وسیله نقمت ها درو کرد.

خداوند در قرآن اقوامی را که بر اثر نافرمانی دچار خشم و غضب او شده اند یادآوری فرموده و کیفیت عقوبت و عذاب آنان را برای عبرت آیندگان تشریح نموده

ناوبری کتاب