صفحه ۳۹۱

( درس 232)

خطبه 147(قسمت اول)

مقدمه ای کوتاه درباره خطبه

هدف از بعثت و نقش قرآن در آن

قرآن، تجلی گاه خداوند

نمونه هایی از این تجلی

پیشگویی هایی درباره آینده

1 - پنهان شدن حق

2 - افزایش دروغ بر خدا و پیامبر(ص)

3 - کساد حقیقت قرآن

4 - رواج تحریف قرآن

5 - جابجاشدن معروف و منکر

6 - رها شدن قرآن

7 - طرد شدن قرآن و پیروان آن، یکی از آثار این امور

ناوبری کتاب