صفحه ۳۸

حمله ویرانگر چنگیز خان مغول و علت آن

دومین پیشگویی در مورد ترک هایی است که چندین بار به کشورهای اسلامی هجوم آوردند. و مهمترین آن حمله و تهاجم چنگیزخان مغول می‎باشد. داستان تصمیم حمله چنگیزخان مغول به کشورهای اسلامی از اینجا شروع شد که او ابتدا برای این که روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای اسلامی داشته باشد و یا روابط خود را گسترش دهد به دربار پادشاهی محمد خوارزم شاه چند نفر سفیر فرستاد. خوارزم شاه نیز به جای این که با آنان برخورد مناسب داشته باشد و آنها را احترام کند دستور داد ریش و سبیل این سفیران را تراشیدند و به آنان گفت: وقتی پیش چنگیزخان بازگشتید به او بگویید که سراغ خود تو هم خواهیم آمد.

این یک اشتباه بزرگ سیاسی بود که محمد خوارزم شاه مرتکب شد و به جای احترام به سفرا با غرور تمام دستور داد ریش و سبیل آنها را بتراشند و پیام تحقیرآمیزی هم برای چنگیزخان فرستاد. ریش و سبیل تراشیدن در آن زمان بسیار عیب بود و باعث تحقیر شدید می‎شد. در صورتی که سفیر یک کشور حتی اگر دشمن هم باشد نماینده آن کشور است و باید نسبت به او با اخلاق خوب برخورد شود. در هر حال این یک اشتباه بزرگ سیاسی است و گاهی اوقات قدرتمندان دچار غرور می‎شوند و بر اثر غرور گمان می‎کنند که دنیا در حیطه قدرت آنها قرار دارد.

متعاقب این برخورد نادرست خوارزم شاه، چنگیزخان تصمیم گرفت به شهرهای اسلامی حمله کند؛ و با این که در آن زمان رسیدن لشکر مغول از کشور خود به کشورهای اسلامی حدود شش ماه طول می‎کشید و باید یک لشکر در تمام این مدت شش ماه در راه باشد، ولی به لحاظ این که کار خوارزم شاه برای چنگیزخان بسیار تحقیرآمیز به حساب می‎آمد با لشکر بسیار زیادی حرکت کرد و در حقیقت همه

ناوبری کتاب