صفحه ۳۷۷

در این جنگ فرمانده لشکر ایران بود.سنن ابن ماجه قزوینی، ج 1، ص 18، باب اجتناب البدع والجدل، حدیث 46. ممکن است مشورت خواهی عمر مربوط به این جنگ دوم باشد.

فتوح البلدان می‎گوید: مشورت خواهی عمر از علی (ع) مربوط به جنگ قادسیه می‎باشد که رستم فرخزاد در آن شرکت داشت؛ و طبری آن را مربوط به جنگ دوم می‎داند.سوره انفال (8)، آیه 60. البته امکان دارد که در هر دو جنگ، عمر از حضرت علی (ع) مشورت خواهی کرده باشد.

در هر صورت ایرانی ها گفتند حضرت محمد(ص) که باعث قدرت گرفتن مسلمانان شد از دنیا رفته است، بعد از او هم پیرمردی حکومت کرد که او نیز در مدت دو سال حکومت خود کار چندانی از پیش نبرد و اکنون نوبت عمر است و ما هیچ راهی نداریم مگر این که قبل از قدرت یافتن بیشتر مسلمانان سراغ آنان برویم و کارشان را یکسره کنیم. نقل می‎کنند که وقتی این مسأله پیش آمد، عمر به عنوان خلیفه دوم خطبه خواند و گفت مسأله مهمی برای جهان اسلام پیش آمده است و آینده اسلام در خطر است.

پیشنهاد طلحه و عثمان در این باره

طلحه پس از سخنان عمر ایستاد و شروع به سخنرانی کرد و گفت: شما شخصیت بزرگواری هستید و هر چه بفرمایید ما مطیع شما می‎باشیم. شما اقدام نمایید و حرکت کنید ما هم به دنبال شما حرکت خواهیم کرد. از آنجا که شما فدایی اسلام هستید ما هم فدایی شما می‎باشیم. خلاصه تعبیرات طلحه بیشتر از همین تملقاتی بود که معمولا افراد نسبت به حاکمان خود مطرح می‎کنند.

ناوبری کتاب