صفحه ۳۷۶

امیرالمؤمنین (ع) خطاب به عمر بن خطاب خلیفه دوم می‎باشد؛ در زمانی که وی از آن حضرت برای حضور یا عدم حضور خود در جنگ با ایرانیان مشورت خواسته بود.

"و من کلام له (ع) لعمر بن الخطاب و قد استشاره فی غزو الفرس بنفسه"

( و از سخنان آن حضرت است با عمر بن خطاب هنگامی که عمر با ایشان مشورت کرد که خود برای جنگ با ایرانیان بیرون شود.)

البته اینجا بین مورخین اختلاف وجود دارد که آیا این مشورت خواهی در جنگ قادسیه بوده یا در جنگ نهاوند یا در هر دو جنگ. احتمال این که مشورت خواهی در هر دو جنگ بوده نیز چندان بعید نیست. به هر حال عرب ها با ایرانیان دو جنگ داشتند: یکی جنگ قادسیه و دیگری جنگ نهاوند.

همان طور که اطلاع دارید مرکز و پایتخت ایرانی ها مدائن (تیسفون) بود. همین جایی که اکنون آرامگاه سلمان فارسی و حذیفه می‎باشد. ماشین هایی که از بغداد به مدائن و آرامگاه سلمان می‎روند روی آنها نوشته است: "سلمان باک"؛ یعنی سلمان پاک . پایتخت ایران در زمان خلیفه دوم مدائن بوده است که ایوان کسری نیز همانجا می‎باشد. جنگ با ایرانی ها در قادسیه که شهر کوچکی اطراف آنجاست شروع شد. رستم فرخزاد از طرف کیخسرو فرمانده بود و هفتاد هزار نیرو داشت. در صورتی که نیروی مسلمانان سی هزار نفر بیشتر نبود.سوره قارعة (101)، آیه 7. ممکن است مشورت خواهی خلیفه از حضرت علی (ع) مربوط به این جنگ بوده است.

جنگ دوم ایرانی ها با مسلمانان و عرب ها در زمان خلیفه دوم، مربوط به جنگ نهاوند است که مرحله دوم جنگ محسوب می‎شود. در این جنگ، لشکر ایران در نهاوند مستقر شد و از طرف کیخسرو نیروهای زیادی گرد آمده بودند. فیروزان نیز

ناوبری کتاب