صفحه ۳۷۳

( درس 231)

خطبه 146

مشورت خواهی عمر برای شرکت خود در جنگ با ایران

پیشنهاد طلحه و عثمان در این باره

تحلیل و پیشنهاد امام علی (ع)

علت پیروزی ها و شکست های گذشته مسلمانان

در انتظار یاری خداوند

نقش زمامدار در اتحاد مسلمانان

اسلام و اتحاد، دو عامل نیرومندی اعراب

تأکید امام (ع) به ماندن عمر در مرکز

علت تأکید امام (ع)

نگرانی عمر از جنگ و امیدبخشی امام (ع)

ناوبری کتاب