صفحه ۳۷۰

مفعول است که در کلام عرب بسیار استعمال می‎شود. مثل (فی عیشة راضیة ) "تراویح" جمع "ترویحة" نمازی است مستحب نزد اهل سنت که در شب های ماه رمضان پس از نماز عشاء به صورت جماعت برگزار می‎کنند. تعداد آن نزد ابوحنیفه و شافعی و ثوری بیست رکعت با ده تشهد است؛ لیکن مالک آن را 36 رکعت دانسته است. (المغنی، ج 1، ص 798). در این نماز پس از هر چهار رکعت نمازگزاران استراحت کوتاهی (ترویحة) می‎کنند، و به همین جهت آن را "تراویح" نامیده اند. است که این "راضیة" معنای "مرضیة" می‎دهد. بر اساس این احتمال "عوازم امور" به معنای "معزومات امور" است؛ یعنی اموری که بر اساس عقل و اندیشه صحیح بنا شده و بر مبنای تفکر و تأمل نسبت به آنها تصمیم گیری شده است. به تعبیر دیگر بزرگان نشسته و تأمل و فکر کرده و بر اساس آن تصمیم گیری نموده اند.

بنابر این احتمال حضرت می‎فرماید: اموری که بر اساس اندیشه و تفکر در مورد آنها تصمیم گیری شده است بهترین امور هستند.

"و ان محدثاتها شرارها"

( و به راستی امور نو پیدا بدترین امور می‎باشند.)

نادرستی نظر وهابیان و اخباریان درباره بدعت

باید در اینجا دقت بیشتری شود؛ برای این که اگر بخواهیم هر چیز نوظهوری را بد بدانیم، مانند وهابی ها یا اخباری ها می‎شویم که حتی تلگراف و تلفن و برق و بلندگو را در ابتدا حرام می‎دانستند و با آن مبارزه می‎کردند. بنابراین به نظر می‎رسد مقصود حضرت از امور نوظهور، دستاوردهای تمدن بشری نباشد که به نفع همه است؛ بلکه اموری باشد که مربوط به دین است و بدعت است، یعنی اموری که نه تنها مبنا و اساس معقول و مشروعی ندارد بلکه مخالف قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) می‎باشد.

در هر صورت وهابی ها روی مبارزه با بدعت خیلی اصرار داشته اند و می‎گویند: "المحدثات بعد رسول الله (ص) کلها بدعة"رساله توضیح المسائل، مسأله 1269. "همه آنچه پس از پیامبر(ص) به وجود آمده است بدعت می‎باشد." به همین دلیل آنها ابتدا زیر بار تلگراف، تلفن، برق و امثال آن نمی رفتند و با آن مبارزه می‎کردند. پس از آن دولت عربستان سعودی به روحانیون خود فشار آورد که بالاخره کشور به تلفن و برق و امثال آن نیاز دارد. روحانیون وهابی هم دور هم نشستند و پس از یک سری جلسات، از این راه وارد شدند که چون

ناوبری کتاب