صفحه ۳۶۴

شما را گلوگیر کند و به جای این که در حلق انسان برود راه خود را مقداری کج کند و در نای او وارد شود و احیانا باعث مرگ انسان شود.

"شرق" آنجایی تعبیر می‎شود که آب در گلو، ناگوار و باعث هلاک انسان شود. افزون بر آب و هر آشامیدنی که ممکن است هر انسانی را خفه کند، در هر خوراکی و لقمه ای هم احتمال گلوگیری وجود دارد. بنابراین "شرق" در جایی گفته می‎شود که گلوگیری به وسیله آشامیدنی باشد، و "غصص" یا "غصص" وقتی تعبیر می‎شود که گلوگیری به وسیله جامدات و خوراکی ها صورت گیرد.

2 - "لا تنالون منها نعمة الا بفراق أخری"

( به نعمتی از دنیا نمی رسید مگر به جدا شدن از نعمت دیگری.)

به عنوان مثال با پولی که در اختیار دارید زمین می‎خرید ولی از خرید خانه مورد نظر محروم می‎شوید؛ یا به دنبال کسب علم می‎روید ولی نوعا از کسب و به دست آوردن مال محروم می‎شوید. همچنین به دنبال هر نعمتی که بروید و آن را دریابید در همان لحظه از نعمت دیگری که می‎توانستید از آن برخوردار شوید، به خاطر رسیدن به این نعمت محروم می‎گردید.

3 - "و لا یعمر معمر منکم یوما من عمره الا بهدم اخر من أجله"

( و شخص طولانی عمر از شما در روزی از عمرش طول عمر پیدا نمی کند مگر به ویرانی یک روز از مدت عمر خود.)

"معمر" یعنی کسی که عمرش طولانی است. اگر شما مثلا قرار است دو سال دیگر زنده باشید، همین امروز را که می‎گذرانید و شب می‎گویید الحمدلله که امروز را زنده و سالم بودم، در حقیقت از اجلتان کم شده است، یعنی یک روز از دو سال باقی مانده عمرتان کم و تلف شده است. سالها و ماهها و ساعات عمر همین حکم را دارد. اگر

ناوبری کتاب