صفحه ۳۶۳

با توجه به این مقدمه می‎توان گفت که چون مسابقه اسب دوانی و تیراندازی در بین عرب بسیار رواج داشته است، حضرت علی (ع) مرگ را به تیری تشبیه فرموده که هدف آن انسانها هستند. البته دلیل این که تعبیر به "منایا" (مرگها) کرده است شاید این باشد که هر انسانی برای خود یک مرگ مخصوصی دارد و همه افراد به یک شکل ویا با یک مرگ از دنیا نمی روند. احتمال هم دارد که چون هر کسی به طور جداگانه نیز تنها یک روش مردن در انتظارش نیست، تعبیر به "منایا" فرموده است. به تعبیر دیگر چون هر کسی ممکن است با سرطان یا با تصادف یا با بیماری و یا هر حادثه دیگری از دنیا برود، نمی توان گفت تنها یک مرگ در انتظار اوست.

خلاصه شما انسانها در این دنیا هدفهایی هستید که "منایا" مانند تیراندازان مختلف به سوی شما تیر پرتاب می‎کنند و وقتی این تیرها به هدف اصابت کند مرگ شما فرا می‎رسد.

نشانه هایی از آمیختگی خوبی ها و بدی های دنیا

1 - "مع کل جرعة شرق، و فی کل أکلة غصص"

( با هر جرعه آشامیدنی گلوگرفتنی هست، و در هر طعمه ای گلوگیری.)

"غصص" مصدر است و به معنای گلوگیر شدن می‎باشد، و اگر "غصص" باشد جمع "غصة" است که همان معنای گلوگیر شدن را دارد. اساسا این که تعبیر به غصه خوردن می‎شود، برای این است که گاهی اندیشه ها و فکرهای گوناگونی که به انسان رو می‎آورد و او را ناراحت و غصه دار می‎کند آنچنان بر جسم و روح انسان اثر می‎گذارد که گویا او را گلوگیر کرده و به هلاکت نزدیک ساخته و یا واقعا او را هلاک می‎کند.

حضرت می‎فرماید: در هر جرعه آبی که شما می‎نوشید این احتمال وجود دارد که

ناوبری کتاب