صفحه ۳۶۱

"خطبه 145»

و من خطبة له علیه السلام:

"أیها الناس، انما أنتم فی هذه الدنیا غرض تنتضل فیه المنایا، مع کل جرعة شرق، و فی کل أکلة غصص. لاتنالون منها نعمة الا بفراق أخری، و لایعمر معمر منکم یوما من عمره الا بهدم آخر من أجله، و لاتجدد له زیادة فی أکله الا بنفاد ما قبلها من رزقه. و لایحیی له أثر الا مات له أثر، و لایتجدد له جدید الا بعد أن یخلق له جدید، و لاتقوم له نابتة الا و تسقط منه محصودة . و قد مضت أصول نحن فروعها، فما بقأ فرع بعد ذهاب أصله ؟!"

منها:

"و ما أحدثت بدعة الا ترک بها سنة ، فاتقوا البدع و الزموا المهیع. ان عوازم الامور أفضلها، و ان محدثاتها شرارها."

سید رضی (ره) در ابتدای این خطبه می‎فرماید: "و من خطبة له (ع)". حرف "من" چون برای تبعیض است، می‎فهماند که این جملات بخشی از خطبه است و آغاز آن که شاید حمد و ثنای الهی و احیانا مطالب دیگر بوده حذف شده است. همچنین در بخش دیگر می‎فرماید: "منها" که باز می‎فهماند قسمتی در وسط حذف شده است.

ناوبری کتاب