صفحه ۳۵۹

( درس 230)

خطبه 145

انسانها هدف تیرهای مرگها

نشانه هایی از آمیختگی خوبی ها و بدی های دنیا

همه نسل ها در کاروان مرگ

بدعت ها ویرانگر سنت ها

نادرستی نظر وهابیان و اخباریان درباره بدعت

ناوبری کتاب