صفحه ۳۵۸

"و رفع لهم علم الجنة و النار، فصرفوا عن الجنة وجوههم و أقبلوا الی النار باعمالهم"

( و پرچم بهشت و آتش برای آنان برافراشته شده است، پس از بهشت رویهایشان را گردانده و با کردارهای خود به آتش روی آورده اند.)

با این که نشانه ها و راه هدایت و رستگاری و نیز راه گمراهی و آتش برایشان نمایان شده است ولی آنان از روی آوردن به بهشت منصرف شده اند و عملا به جهنم روآورده و آن را ترجیح داده اند.

"و دعاهم ربهم فنفروا و ولوا، و دعاهم الشیطان فاستجابوا و أقبلوا"

( و پروردگارشان آنان را خواند پس آنان کوچ کرده و پشت نمودند؛ و شیطان آنان را خواند پس جواب داده و رو آوردند.)

خدا و شیطان با هم انسانها را دعوت به حق و باطل می‎کنند؛ اما عده ای دعوت خدا را می‎پذیرند و به راه هدایت و تقوا می‎روند و گروهی هم به دعوت شیطان پاسخ مثبت می‎دهند و به راه گمراهی و آتش گام برمی دارند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب