صفحه ۳۵۴

بعضی دیگر از شرح کنندگان نهج البلاغه گفته اند: ممکن است مصداق جملات حضرت (ع) بنی امیه باشد و آن حضرت به عبدالملک مروان اشاره داشته باشند که در زمان او جنایات و کشتار بسیاری صورت گرفت.شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 88.

2 - ترک آب گوارا و آلوده نوشی

"و ترکوا صافیا و شربوا آجنا"

( و زلال را رها کردند و آلوده را نوشیدند.)

"آجن" از ماده "أجن، یاجن" و به معنای آلوده و متعفن می‎باشد.

حضرت می‎فرماید: آب گوارا را رها کردند و آب متعفن را نوشیدند. ظاهرا مقصود حضرت این باشد که ائمه (ع) را رها کردند و به دنبال افراد بی سواد رفتند؛ برای این که در حدیث دارد: "یمصون الثماد و یدعون النهر العظیم"شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 9، ص 90. "این مردم نم را می‎مکند و نهر بزرگ را از دست می‎دهند." یعنی حق را رها می‎کنند و برای فرا گرفتن علوم و احکام، به جای پیروی از ائمه (ع) به دنبال دیگران می‎روند.

3 - همراهی با زشتی ها و...

"کانی أنظر الی فاسقهم"

( گویا به فاسق آنان نظاره می‎کنم.)

"فسق" به معنای "خرج" و بیرون آمدن است. به عنوان مثال وقتی که خرما از پوست خود بیرون بیاید از آن به "فسق الرطب عن قشره" تعبیر می‎کنند؛ و از آنجا که هر کسی دارای فطرتی پاک می‎باشد، وقتی که از آن پوست پاک خود بیرون

ناوبری کتاب