صفحه ۳۵۲

والی هایی که از آنان نباشند صالح و شایسته نیستند. البته مقصود از امامت همان دوازده امام و ائمه معصومین (ع) هستند که باید از بنی هاشم باشند.

از اینجا بخش دیگری از خطبه شروع می‎شود که حضرت می‎فرماید:

نشانه های دیگران

1 - رها کردن آخرت و برگزیدن دنیا

"آثروا عاجلا و أخروا آجلا"

( شتابنده را برگزیدند و آینده را تأخیر انداختند.)

آنان کسانی هستند که دنیای زودگذر را مقدم داشتند و آینده را تأخیر انداخته و ترک کردند. یعنی آخرت را که در آینده می‎آید رها نمودند.

این سؤال در اینجا مطرح می‎شود که مقصود از کسانی که این دو صفت و یا صفات بعدی را دارند چه کسانی هستند؟ بعضی ها گفته اند مقصود برخی از صحابه هستند. برای این که صحابه دو گروه می‎باشند که یک گروه از آنان افرادی بودند که به دنبال دنیا رفتند. البته بعضی دیگر از جمله ابن أبی الحدید این دیدگاه را نپذیرفته و گفته اند چگونه می‎شود که این تعبیرات را بر صحابه پیامبر(ص) منطبق کنیم و بگوییم که آنان اهل دنیا بوده و صافی را رها کرده و به دنبال آب لجن رفتند و یا در بین آنان فاسق وجود دارد ! برای این عده بسیار مشکل است که این تعبیرات را بر صحابه منطبق نماییم.

ابن أبی الحدید در اینجا می‎گوید: اگر امام (ع) عبارت: "کانی أنظر الی فاسقهم" را - که بر وجود فاسق در بین این افراد دلالت می‎کند - نمی فرمود، بعید نبود که این عبارات و فرمایشات را بر بعض صحابه تطبیق دهیم. این متن عبارت ابن أبی الحدید است: "لولا قوله: کأنی أنظر الی فاسقهم، لم أبعد أن یعنی بذلک قوما ممن علیه اسم

ناوبری کتاب