صفحه ۳۵

( درس 206)

خطبه 128 (قسمت دوم)

حمله ویرانگر چنگیز خان مغول و علت آن

توصیف امام 7 از سپاه مغول و پیشگویی حمله آنان

ماهیت پیشگویی ها از نظر امام 7

نحوه غیب دانی معصومین:

تعریف علم غیب از نظر امام (ع)

جمع بین روایات علم غیب

منشاء علم پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) به غیب

چرا علوم و ادراکات به قلب نسبت داده شده ؟

پاسخ پیامبر(ص) درباره روح

ناوبری کتاب