صفحه ۳۴۹

شمرده شده است، بهترین دلیل است که عترت نیز همچون کتاب خدا بر اغیار مقدم است و باید در آموختن و عمل به احکام الهی به آنان تمسک نماییم.

به علاوه این که وقتی می‎فرماید: "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض" فهمیده می‎شود که عدل کتاب بودن عترت همیشگی است و تا ظهور حضرت حجت (ع) و پس از آن تا قیامت یعنی تا زمانی که در روز قیامت بر پیامبراکرم (ص) وارد می‎شوند همچنان باقی است.

"بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی"

( به وسیله ما عطای هدایت درخواست می‎گردد و روشنایی کوری خواسته می‎شود.)

"یستجلی" از ماده "جلاء" به معنای روشنی است.

هدایت در حقیقت از خداوند می‎باشد ولی اهل بیت (ع) وسیله هدایت الهی هستند و ما باید از اهل بیت که خداوند آنان را به ما معرفی فرموده است هدایت را طلب کنیم و به وسیله آنان از کوری و گمراهی به روشنایی و هدایت برسیم.

تبار و نشانه های امامان راستین:

"ان الائمة من قریش غرسوا فی هذا البطن من هاشم"

( به درستی که پیشوایان از قریش هستند که در این سلسله از هاشم به وجود آمده اند.)

عبارت: "ان الائمة من قریش" از پیغمبراکرم (ص) هم نقل شده است؛عیون اخبار الرضا، ص 83؛ احتجاج طبرسی، ج 2، ص 103. در معنای عبارتی که از پیغمبر نقل شده دو احتمال مطرح می‎کنند:

الف - این که انشاء باشد. به این معنا که پیامبراکرم (ص) فرموده باشد باید امامان از قریش انتخاب شوند.

ناوبری کتاب