صفحه ۳۴۳

( درس 229)

خطبه 144 (قسمت دوم)

نگاهی به درس گذشته

تفاوت مدعیان ستمکار و امامان راستین

تبار و نشانه های امامان راستین:

نشانه های دیگران

1 - رها کردن آخرت و برگزیدن دنیا

2 - ترک آب گوارا و آلوده نوشی

3 - همراهی با زشتی ها و...

یادی از صاحبدلان روشن و با تقوا

ادامه بیان نشانه های دیگران

ناوبری کتاب