صفحه ۳۳۷

بیست و چهار پیامبر را به طور صریح ذکر فرموده است که گفته می‎شود همه آنان در فلسطین و اطراف آن مبعوث شده اند، در صورتی که ما صد و بیست و چهار هزار پیغمبر داریم که نمی دانیم نام آنان چه بوده و در کجا مبعوث شده اند. شاید کسانی همچون کنفوسیوس و یا زرتشت هم پیامبر بوده اند.ر.ک : سفیر حق و صفیر وحی. از طرف دیگر ممکن است در یک زمان، پیامبری که مبعوث شده است به اطراف و اکناف جهان نماینده فرستاده و ابلاغ رسالت و اتمام حجت کرده باشد؛ همان طور که پیامبر اسلام (ص) به همه پادشاهان نامه نوشت و آنان را به اسلام دعوت کرد.

نکته دیگر این که در گذشته انسانها زیاد نبودند. جمعیت ها در زمان ما زیاد شده اند. به عنوان مثال در زمان فتحعلی شاه، ایران تنها شش میلیون جمعیت داشته و جمعیت تهران در آن زمان پنجاه هزار نفر بوده است. بنابراین در زمان پیامبران گذشته جمعیت ها اندک بوده اند و در زمان ماست که چند میلیارد شده اند. در نتیجه می‎توان حدس زد که پیامبران مبعوث شده در زمانهای مختلف می‎توانسته اند به مقدار کافی برای مردم اتمام حجت کنند.

آشکار سازی باطن انسانها با آزمایش ها

"ألا ان الله قد کشف الخلق کشفة"

( آگاه باشید که به تحقیق خداوند خلق را به گونه ای آشکار کرد.)

خداوند به وسیله احکام و دستوراتی که به وسیله پیامبران فرستاده، خلق را کشف کرده است. به این معنا که اگر پیامبران را نمی فرستاد مطیع و عاصی و آدم خوب و بد از

ناوبری کتاب