صفحه ۳۳۲

است که چیده می‎شود. البته "جنی" به معنای جنایت هم هست. در گذشته که طلبه بودیم، طلبه ها از یکدیگر معنای این جمله را زیاد سؤال می‎کردند که: "من جنی نارنجنا جنی": هر کس نارنج مرا بچیند جنایت کرده است.

حضرت می‎فرماید: خدایا بارانی به ما عطا فرما که برای ما سودمند باشد و میوه های به دست آمده و چیده شده اش فراوان باشد. به تعبیر دیگر بارانی عطا فرما که به سبب آن درختان پر از شکوفه و میوه شوند.

"تروی بها القیعان، و تسیل البطنان"

( که زمین های پست را به وسیله آن سیراب کنی، و در نشیب ها سیلاب جاری سازی.)

"قیعان" جمع "قاع" است؛ "قاع" به بیابانهایی گفته می‎شود که در پایه های کوهها هستند. "بطنان" هم جمع "بطن" است، که در اینجا مقصود از آن دره های کوهها و زمین های نشیب رودخانه هاست. مثل "ظهران" که جمع "ظهر" است که به جاهای بلند گفته می‎شود و در مقابل "بطن" قرار دارد.

"تروی بها القیعان" یعنی: خدایا به وسیله باران، بیابانهای لم یزرع را که در پایه های کوهها هستند سیراب فرما "و تسیل البطنان": و در عمق دره ها و رودخانه ها سیلاب جاری ساز.

"و تستورق الاشجار، و ترخص الاسعار، انک علی ما تشاء قدیر"

( و درختان را برگ آری، و قیمت ها را ارزان نمایی، که تو بر هر چه بخواهی توانایی.)

این دیگر طبیعی است که وقتی باران فراوان شود و درختان برگ و شکوفه دهند و میوه ها و محصولات فراوان شود قیمت ها نیز ارزان می‎شوند.

ناوبری کتاب