صفحه ۳۳۱

"واسقنا سقیا نافعة مرویة معشبة"

( و ما را آب ده آب دادنی که سودمند، سیراب کننده و رویاننده گیاهان باشد.)

این عبارت "نافعة" خوانده شده و "ناقعة" هم آمده است. "ناقعة" از "نقع" به معنای سیراب شدن می‎آید.

"مرویة معشبة" یعنی: سیراب کننده رویاننده؛ بنابراین عبارت: "واسقنا سقیا نافعة مرویة معشبة" یعنی: آبی به ما برسان که برای ما سودمند باشد و سیراب کننده گیاهان بوده و آنها را از زمین برویاند.

"تنبت بها ما قد فات، و تحیی بها ما قد مات"

( که به وسیله آن [ باران ] آنچه را که از دست رفته برویانی، و آنچه را که مرده است زنده سازی.)

"تنبت بها ما قد فات" یعنی: خدایا باران رحمتت را بر ما نازل فرما تا آن گیاهانی را که در اثر خشکسالی از دست رفته و به عمل نیامده است به وسیله آن مجددا برویانی "و تحیی بها ما قد مات": و آن زمین هایی را که در اثر نبود آب مرده است دوباره زنده کنی.

"نافعة الحیا، کثیرة المجتنی"

( بارانی سودمند، میوه چیده حاصل از آن فراوان.)

"نافعة الحیا" یعنی: بارانش نفع داشته باشد. "حیا" از ماده "حیاة" است و چون باران سبب حیات می‎باشد به باران هم "حیا" گفته می‎شود. و "مجتنی" به معنای چیده شده می‎باشد؛ و (جنی الجنتین دان ) بحارالانوار، ج 66، باب جوامع المکارم و آفاتها... (38)، ص 348. که در قرآن آمده است به معنای ثمره ای

ناوبری کتاب