صفحه ۳۳۰

"و أعیتنا" یعنی: و خسته کرده است ما را "المطالب المتعسرة": خواسته هایی که برای ما سخت است. "تلاحم" از ماده "لحم" به معنای گوشت است، و "تلاحمت علینا" یعنی: بر ما انباشته شده است "الفتن المستصعبة": فتنه هایی که بسیار سخت است.

حضرت می‎فرماید: خواسته ها و نیازهای سخت ما را خسته کرده است. فرزندان و بچه های کوچک شیر می‎خواهند، شترها و چهارپایان به علوفه احتیاج دارند، و تأمین هیچ کدام از این نیازها با وجود خشکسالی امکان پذیر نمی باشد. افزون بر آن، فتنه ها و بلاهای بسیار سخت بر ما هجوم آورده است.

"أللهم انا نسالک أن لاتردنا خائبین و لاتقلبنا واجمین"

( بار خدایا از تو درخواست می‎نماییم که ما را بی بهره برنگردانی و محزون بازمگردانی.)

"خائب" به معنای کسی است که از تحقق خواسته اش محروم شود؛ و "واجم" هم به معنای کسی می‎باشد که محزون و گرفته است. امام (ع) با این عبارت به خدا عرض می‎کند: ما را از درگاه خود در حالی بازنگردانی که از رسیدن به خواسته هایمان محروم باشیم و نسبت به عدم تحقق آنها محزون و غمگین گردیم.

"و لاتخاطبنا بذنوبنا و لاتقایسنا باعمالنا"

( و ما را به گناهانمان خطاب مکن و به کردارمان مقایسه مفرما.)

خدایا ما توبه کرده ایم؛ بنابراین "لاتخاطبنا بذنوبنا": ما را به گناهانمان مخاطب قرار مده و به عنوان گناهکار صدا مکن؛ "و لاتقایسنا باعمالنا": و ما را با اعمالمان نسنج و به اعمال بدمان مقایسه مفرما، و نگو که اینها همان کسانی هستند که این اندازه گناه کرده اند.

"أللهم انشر علینا غیثک و برکتک و رزقک و رحمتک"

( خدایا باران و برکت و روزی و رحمت خود را بر ما بگستران.)

ناوبری کتاب