صفحه ۳۲۷

"خطبه 143 - قسمت دوم"

"أللهم انا خرجنا الیک نشکو الیک ما لا یخفی علیک ، حین ألجاتنا المضایق الوعرة ، و أجأتنا المقاحط المجدبة ، و أعیتنا المطالب المتعسرة ، و تلا حمت علینا الفتن المستصعبة .

أللهم انا نسالک أن لا تردنا خائبین و لا تقلبنا واجمین، و لا تخاطبنا بذنوبنا و لا تقایسنا باعمالنا.

أللهم انشر علینا غیثک و برکتک و رزقک و رحمتک ، واسقنا سقیا نافعة مرویة معشبة ، تنبت بها ما قد فات، و تحیی بها ما قد مات، نافعة الحیا، کثیرة المجتنی، تروی بها القیعان، و تسیل البطنان، و تستورق الاشجار، و ترخص الاسعار، انک علی ما تشاء قدیر."

نگاهی به آنچه گذشت

این خطبه که بحث آن را در جلسه قبل شروع کردیم درباره طلب باران یا "استسقاء" می‎باشد. عرض کردیم که "استسقاء" سه مرتبه دارد که عبارتند از:

1 - این که به طور ساده دعا کنند و از خداوند طلب باران نمایند. در این مرتبه، نماز باران یا مقدمات دیگر لازم نیست.

2 - نوع یا مرتبه دوم این است که دعا برای باران، پس از خواندن یک نماز انجام شود. در این صورت لازم نیست نماز مخصوصی خوانده شود.

ناوبری کتاب