صفحه ۳۲۵

( درس 228)

خطبه 143 (قسمت دوم)

?نگاهی به آنچه گذشت

ادامه بیان سختی ها و طلب باران توسط امام (ع)

خطبه 144 (قسمت اول)

بعثت پیامبران، اتمام حجت خداوند بر مردم

آیا برای همه انسانها پیامبر مبعوث شده است ؟

آشکار سازی باطن انسانها با آزمایش ها

تجسم اعمال

ناوبری کتاب