صفحه ۳۲

عباسی شورش کردند و شورش آنها دو سه سال هم طول کشید تا این که حکومتی تشکیل دادند و بعد هم توسط برادر خلیفه شکست خوردند و تشکیلات و حکومتشان مضمحل شد.

بصره در انتظار ویرانگری شورشیان

"ویل لسکککم العامرة ، والدور المزخرفة التی لها أجنحة کأجنحة النسور، و خراطیم کخراطیم الفیلة"

( وای بر کوچه های آباد و خانه های آراسته شما که دارای بالکن هایی چون بالهای کرکسان و ناودانهایی همچون خرطومهای پیلان است.)

"سکک" جمع "سکة" به معنای جاده صاف و کوچه است. "مزخرف" به معنای زینت شده و یا زینت شده با طلاست. "نسور" هم جمع "نسر" به معنای کرکس است.

"خراطیم" جمع "خرطوم" است، و "فیلة" نیز جمع "فیل" می‎باشد.

حضرت در ادامه می‎فرماید: وای بر کوچه های آباد شما و خانه های آراسته و زیور شده شما که بالکن های آن شبیه بالهای کرکس می‎باشد، و ناودانهایش چون خرطوم فیلان است.

بصره شهر آبادی بود و مردم آن نیز پولدار بودند و خانه ها و راهها و جاده های آن نیز بسیار آباد بوده است. البته در زمان گذشته جاده ها آسفالته نبوده ولی شاید سنگفرش و امثال آن بوده که آباد به شمار می‎رفته است. بجز جاده ها که آباد بود برای خانه های خود نیز معمولا "رواشن" درست می‎کردند. رواشن این است که مقداری بالکن خانه ها را جلو می‎آوردند، و از دور شبیه بال کرکس به نظر می‎آمد. ناودانهای بلندی از لیف خرما درست می‎کردند که تقریبا پنج متر طول آن بود، و می‎خواستند هیچ گاه باران به ساختمانهایشان نرسد؛ این بود که ناودانها را علاوه بر بلند بودن، مانند خرطوم فیل، به صورت کج کنار دیوار درست می‎کردند.

ناوبری کتاب