صفحه ۳۱۵

خلاصه سخاوت و برکت زمین و آسمان به خاطر دلسوزی یا تقرب به شما و یا به دلیل امید خیر و نیکی از سوی شما نیست.

مأموریت خدمت رسانی آسمان و زمین

"و لکن أمرتا بمنافعکم فاطاعتا، و أقیمتا علی حدود مصالحکم فاقامتا"

( بلکه مأمور به سودهای شما گردیده پس اطاعت کرده، و بر مرزهای مصالح شما برپا داشته شده اند پس آنها هم برپا داشتند.)

وقتی آسمان و زمین به خاطر دلسوزی یا تقرب به انسانها و یا امید به خیر و نیکی آنان سخاوت نمی کنند، این سؤال پیش می‎آید که پس به چه علت این مهم را انجام می‎دهند؟ این است که حضرت می‎فرماید: "و لکن أمرتا..." خداوند، آسمان و زمین را مسخر شما فرمود تا در جهت منافع شما کار کنند، پس آنان نیز اطاعت کردند؛ و همچنین آنها را در حدود مصالح و منافع شما برپا نمود، پس آنها نیز بر همان اساس مصالح شما را برپا نمودند.

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند____تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری سوره نوح (71)، آیات 10 تا 12.

بنابراین آسمان و زمین ذاتا کاره ای نیستند بلکه خداوند همه کاره است و باید به خداوند توجه کرد و از او طلب باران یا دیگر نعمت های او را نمود.

بازایستادن از خدمت رسانی، علت و هدف از آن

در اینجا ممکن است سؤال شود که وقتی همه کاره زمین و آسمان و همه هستی خداوند است و او هم قدرت دارد، پس چرا گاهی اوقات باران

ناوبری کتاب